• Rezerwacja telefoniczna: +48 791 986 986
 • REGULAMIN

  REGULAMIN WROTKARNI SKATE TOWN

   

  1. Wrotkarnia Skate Town, zwana także w dalszej części obiektem, jest prowadzona przez: Bartosz Waligórski, F.H.U. WOLKE, ul. Berberysowa 2/80, NIP: 712-250-92-63
  2. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie Wrotkarni Skate Town są określane jako użytkownicy. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania i przestrzegania regulaminu Wrotkarni Skate Town. Wejście na teren Wrotkarni Skate Town, przebywanie na nim i korzystanie z usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.
  3. Korzystanie z obiektu jest płatne. Warunkiem przebywania i korzystania z Wrotkarni Skate Town jest posiadanie ważnego biletu wstępu (czyli paragonu fiskalnego), który uprawnia do wejścia na teren Wrotkarni Skate Town. Informacja o rodzajach i cenach biletów jest dostępna na stronie internetowej www.skatetown.pl, przy kasie oraz u pracowników Wrotkarni Skate Town.
  4. Podczas przebywania na terenie Wrotkarni Skate Town obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania regulaminu obiektu oraz zaleceń i poleceń pracowników obsługi obiektu.
  5. Obiekt jest podzielony na trzy strefy. Pierwsza strefa służy do jazdy na wrotkach – płyta wrotkowiska, druga strefa do odpoczynku, a trzecia strefa gastronomiczna, w której istnieje również możliwość spożycia posiłków oraz napojów.
  6. Na płycie wrotkowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
  7. Każdy użytkownik Wrotkarni Skate Town ma obowiązek zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników.
  8. Na terenie obiektu zabrania się:
   • jeżdżenia na wrotkach poza płytą wrotkowiska,
   • spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi, w szczególności zabrania się wnoszenia napojów i jedzenia do pierwszej strefy – na płytę wrotkowiska,
   • przebywania i korzystania z Wrotkarni Skate Town pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
   • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
   • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
   • palenia tytoniu,
   • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników,
   • wnoszenia na teren obiektu jedzenia oraz napojów zakupionych poza obiektem, ( Nie dotyczy tortów urodzinowych, do których należy dołączyć dowód zakupu)
   • wprowadzania zwierząt,
   • jazdy z dziećmi na rękach,
   • korzystania z toalety będąc na wrotkach lub rolkach,
   • korzystania z wrotkowiska przy pomocy innego sprzętu niż wrotki lub rolki,
   • używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu.
  9. Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi obiektu.
  10. Korzystać z usług dostępnych we Wrotkarni Skate Town mogą dzieci od 5 roku życia. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat mogą korzystać z infrastruktury obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat może korzystać z Wrotkarni Skate Town bez obecności opiekuna jedynie za jego pisemną zgodą (zgodę musi mieć przy sobie w czasie obecności w obiekcie). Wrotkarnia Skate Town nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
  11. Jeden dorosły opiekun grupy może przebywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad grupą maksymalnie 15 osób niepełnoletnich.
  12. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu lub osoby, u których korzystanie z wrotkowiska może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu nie powinny korzystać z obiektu.
  13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu.
  14. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
  15. Korzystanie z Wrotkarni Skate Town wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Właściciel oraz organizator imprez nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu – jako związane z ryzkiem sportowym.
  16. W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem obiektu.
  17. Wrotkarnia Skate Town nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie przedmiotów stanowiących własność użytkowników, pozostawienie przez użytkowników przedmiotów na terenie i w okolicach obiektu.
  18. Użytkownik zobowiązany jest wypożyczony w obiekcie sprzęt oddać, w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał, pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym bezpośrednio po zakończeniu korzystania z wrotkarni. Użytkownik jest zobowiązany oddać wypożyczony sprzęt w tym samym dniu i miejscu, w którym wypożyczył sprzęt.
  19. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  20. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki użytkownik zostaje obciążony karą w wysokości 30 zł., stanowiącą równowartość kluczyka.
  21. Użytkownik kupując bilet wstępu ma prawo do korzystania z obiektu w określonym w bilecie terminie.
  22. Każda osoba korzystająca z płyty wrotkowiska ma obowiązek używania podczas jazdy kasku i kompletu ochraniaczy. Osoba, która decyduje się korzystać z wrotkowiska bez ochraniaczy i kasku, robi to na własną odpowiedzialność.
  23. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.